شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو)

  • مهسا اله یاری دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی،گرایش تولید و عملیات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
  • نازنين پيله وري دانشیار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد یادگار امام خمینی(ره)

چکیده

امروزه دنیای رقابتی دیدگاه مدیران از مدیریت سنتی به سمت مدیریت علمی تغییر داده است. یکی از موضوعات مهم در صنایع، مدیریت زنجیره تأمین است زیرا به باور بسياري از صاحب­ نظران در دنياي رقابتي امروز، رقابت از سطح شركت­ ها به رقابت ميان زنجيره تأمين آنها تغییر کرده است. مدیریت زنجیره تأمین به یک مسئله راهبردی برای هر شرکت به دنبال دستیابی به اهداف در شرایط رقابت اقتصادی، زمان و کیفیت خدمات به­ویژه در یک محیط اقتصادی به ­وسیله جهانی شدن تجارت و شتاب چرخه صنعتی تبدیل شده است. صنعت خودرو که یکی از صنایع قدیمی کشور ما می باشد نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.هدف این پژوهش بکارگیری رویکرد دلفی فازی برای شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین می باشد.که در ابتدا با مرور ادبیات نظری پژوهش سه بعد اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی به عنوان ابعاد اصلی و 18 شاخص به عنوان زیر معیار انتخاب شده است.که در نهایت پس از 3 مرحله نظر خواهی از خبرگان 15 شاخص مورد موافقت قرار گرفت.

مراجع

]1[ صفائي قاديكلائی، عبدالحميد. تبار ديوكلائي، غلامرضا. "تبيين چارچوبي براي ارزيابي پايداري زنجيرة تأمين موادغذايي با استفاده از فرآيند تحليل شبكه¬اي فازي (موردمطالعه: شركت¬هاي منتخب توليدي فرآورده¬هاي گوشتي استان مازندران)". فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره ششم، شماره3، پاییز 1393.

Seuring Stefan., “A review of modeling approaches for sustainable supply chain management”. Decision Support Systems ,54,1513–1520,2013.

]3[ الفت، لعیا و همکاران، "مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره21، ص140-123، بهار1390.

]4[ الفت، لعیا. مزروعی نصرآبادی، اسماعیل. "مدلی جهت اندازه¬گیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه:صنعت فرش ماشینی ایران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره33، ص46-29، بهار1393.

Buyukozkan Gulcin. Berkol Cig˘dem., “Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic networkprocess and goal programming approach in quality function deployment”. Expert Systems with Applications, 38 13731–13748,2011.

LuthraSunil,et al., “An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supplychains”. Journal of Cleaner Production, 140 1686-1698,2017.

M.C. FritzMorgane., “Selected sustainability aspects for supply chain data exchange: Towards a supply chain-wide sustainability assessment”. Journal of Cleaner Production, 141, 587-607,2017.

WinterStefan. Lasch Rainer., “Environmental and social criteria in supplier evaluation e Lessons from the fashion and apparel industry”. Journal of Cleaner Production, 139, 175-190,2016

ZailaniSuhaiza,et al., “Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey”. Int. J. Production Economics ,140, 330–340,2012.

Boukherroub Tasseda ,et al., “An integrated approach for sustainable supply chain planning”. Computers & Operations Research, 54, 180–194,2015.

]11[ صفائي قاديكلائی، عبدالحميد و همکاران. "ارائة مدل مفهومی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار (مطالعة موردی: شرکت سایپا(". فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره هفتم، شماره4، ص 784-767، زمستان 1394.

]12[ آذر، عادل. فرجي، حجت. "علم مديريت فازي". مركز مطالاعات و بهره¬وري ايران، انتشارات اجتماع، 1381.

چاپ شده
2018-06-18