بررسي زنجیره تأمین صنعت مرغ استان كرمانشاه «تعيين حلقه هاي مفقوده، اندازه اقتصادي هر حلقه و پروژه گذاري»

  • سهراب دل انگیزان دانشيار، دانشگاه رازي، گروه اقتصاد
  • خدیجه جشن پرووکانی کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

چکیده

رویکرد جدیدی که در سالیان اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده و می ­توان آن­ را یکی از مهم­ ترين رهيافت ­هاي اقتصاد صنعتي در قرن بيست و يكم به شمار آورد، مدیریت زنجیره تأمین نام دارد. اين مقاله با استفاده از مفهوم زنجیره تأمین در راستای شناسایی مزيت­ هاي رقابتي در تولید گوشت مرغ استان کرمانشاه تدوین شده است که به نوبه خود چه از نظر صنعت مورد مطالعه و چه از نظر روش مطالعه جدید و بسیار کاربردی به شمار می­آید. روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که در ابتدا حلقه­ های این صنعت شناسایی و ارتباط میان آنها استخراج شده است، سپس مدل پایه استفاده از بخشی از روابط پایه­ ای فنی در صنعت مرغداری مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار این ضرایب و مدل­ های تخصصی صنعت مرغداری از روابط ساده خطی بین متغیرهای اصلی در حلقه­ های متفاوت تشکیل ­دهنده زنجیره تأمین در صنعت مرغداری کشور بهره­ برداری شده است. مهم ­ترين نتيجه اين مطالعه شناسایی حلقه­ های با ظرفیت مازاد، مفقوده و بحرانی در این صنعت است که ضرورت اتخاذ تصمیماتی از قبیل صادرات محصولات حلقه­ های دارای ظرفیت مازاد، تکمیل ظرفیت حلقه ­های بحرانی از طریق ارتقاء سطح کیفی و کمی این حلقه­ ها از طریق مشوق­ های مختلف و صدور مجوز احداث و توسعه و احداث حلقه­ های مفقوده را بیان می­ دارد.

مراجع

حاجی رحیمی، محمود. ترکمانی، جواد. "بررسی نقش رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره 41 و 42، (بهار و تابستان 1382).

نيلي، مسعود. "استراتژي توسعه صنعتي". تهران: دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

گیلان¬پور، امید. کهنسال، محمد رضا. پرمه، زورار. اسماعیلی¬پور، الهام. "بررسی تأثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63، 1391.

دل¬انگیزان، سهراب. "طرح اوليه و پيشنهادي خوشه صنعتي مرغ در استان كهگيلويه و بويراحمد (نگاهي نو به اقتصاد طيور و مديريت فعاليت¬هاي وابسته به آن". همایش سرمایه¬گذاری در استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، دانشگاه یاسوج، آذر 1387.

غضنفری، مهدی. رياضی، افشین. کاظمی، مسعود. "مديريت زنجيره عرضه". مجله علمی- آموزشی تدبير، شماره 117، آبان 1380.

فیض¬آبادی، جواد. "مقدمه¬ای بر مدیریت زنجیره تأمین". مجله علمی- آموزشی تدبير ، شماره 131، 1382.

حيدري قره¬بلاغ، هادی. "الگوي پياده¬سازي مديريت زنجيره تأمين در شركت¬هاي كوچك و متوسط". فصلنامه رشد فناوري، دوره 5، شماره 17، زمستان1387.

ميان آبادي، عباسعلی. "مديريت زنجيره تأمين: تعريف، تاريخچه، اهداف، فرآيندها، مزايا و موانع". راهکار مدیریت، 1389.

Alvarado, Ursula, Kotzab, Herbert ., “In: Industrial Marketing Management ,Supply Chain Management”. The Integration of Logistics in Marketing. /, Vol. 30, No. 2, p. 183-198. Journal article Standard, . 2001.

Ahumada ,Omar, Villalobos, J.Rene., “Operational model for planning the harvest and distribution of perishable agricultural products”. Int. J. Production Economics 133, 677–687, 2011.

Rong, A, Akkerman, R, Grunow, M ., “An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain”. International Journal of Production Economics 131 (1), 421–429, 2011.

Manzini, Riccardo; Gebennini, Elisa., “Optimization models for the dynamic facility location and allocation problem”. International Journal of Production Research, Vol. 46, No. 8, 2061–2086, 2008.

Ferrer, Juan C, MacCawley, Alejandro, Maturana, Sergio,Toloza, Sergio, Vera, Jorge., “An optimization approach for scheduling wine grape harvest operations”. International Journal of Production Economics 112 (2), 985–999, 2007.

Rantala, Juho., “Optimizing the supply chain strategy of a multi-unit finish nursery”. Silva Fennica 38 (2), 203–215, 2004.

حاجی میرزا جان، امیر. پیرایش نقاب، محمد علی. فعال، فرید. "طراحي يك مدل زنجيره تأمين پويا براي محصولات كشاورزي با توجه به كيفيت محصول". نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی، 1391.

زارعی، بهروز. زارعی، کژال. "تحليل و بهبود زنجيره تامين محصولات كشاورزي". پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

پوررضا، جواد. صادقی، قربانعلی. "مديريت پرورش طيور". اصفهان: اركان دانش، 1386.

پوررضا، جواد. "اصول علمي و عملي پرورش طيور". اصفهان: جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، 1385.

عطار حسینی، مجتبی. "راهنمای کامل بیماری¬های طیور". تبریز: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد آذربایجان غربی، 1385.

چاپ شده
2018-06-18