ارزیابی کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با رویکرد توسعه محصول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA

  • رضا حبیب اله گرمابکی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
  • کاوه خلیلی دامغانی گروه مهندسی صنایع، واحد علی¬آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی
  • منا قلندری گروه مهندسی صنایع، واحد علی¬آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی
  • جواد امیریان گروه مهندسی صنایع، واحد علی¬آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی
  • مائده امیری زاده بهبهانی گروه مهندسی صنایع، واحد علی¬آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه، با توجه به افزایش رقابت در میان سازمان­ های خدماتی و تولیدی، ارائه محصول و خدماتی با مزیت رقابتی چشمگیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. توسعه محصول با رویکردی نوین در مواجهه با تغییرات محیطی و مقدم ه­ای برای ورود به فضای رقابتی در شرایط چالشی کنونی محسوب می­ شود. ارزیابی عملکرد روی محصولات به مدیران سازمان­ ها کمک می­ کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف محصولات خود از طریق تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد، شایسته­ ترین محصولات را به ­منظور توسعه محصول و در نتیجه ایجاد مزیت رقابتی انتخاب کنند. بدین­ منظور در این پژوهش کارایی محصولات شرکت گلبرگ بهاران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ ها و رتبه­ بندی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دو محصول شرکت کارایی بسیار بالایی دارند.

مراجع

اردکانی، س. زارع احمدآبادی، ح. حاتمی¬نسب، ح. "تحلیلی بر عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)". نشریه مدیریت تولید و عملیات. شماره 1، صص53-69، 1389.

Cooper, R. G., & Kleinschmidt, E. J., “Uncovering the keys to new product success”. Engineering Management Review, 11(4 S 5), 18, 1993.

توکلی مقدم، ر. صادق نیک عمل، م. رفعتی، م. "متدولوژی بکارگیری تحلیل پوششی داده¬ها در سازمان-های تحقیقاتی". نشریه دانشکده فنی، شماره 1، صص 175-185، 1383.

شاهقلی، ا. شیرویهزاد، ه. توکلی،م. "ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬ها (مطالعه موردی: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان". دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1392.

Bae, J. K., & Kim, J., “Product development with data mining techniques: A case on design of digital camera”. Expert Systems with Applications, 38(8), 9274-9280. 2011.

Hobday, M., “The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems?”. Research policy, 29(7-8), 871-893. 2000.

Elfving, S., “Managing collaborative product development: a model for identifying key factors in product development projects”. Doctoral dissertation, Mälardalens högskola, 45, 57-63, 2007.

کوپر، و. کوراتن، ل. "تحلیل پوششی داده¬ها، مد¬ل¬ها و کاربردها". میرحسینی، ع. نوبت شش، تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1396.

درزی، ف. رنجبری، ا. بهزادیان، م. "ارزیابی کارایی تولید محصوالت خوراك دان طیور با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها )تحلیل پوششی داده¬ها) (مورد مطالعه شده: شرکت سورین شمال تولیدکننده خوراك دان طیور)". سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده¬ها، 1391.

Wyatt, T., “Education indicators: A review of the literature”. DOCUMENT RESUME, 95. 1991.

Husain, N., Abdullah, M., & Kuman, S., “Evaluating public sector efficiency with data envelopment analysis (DEA): a case study in Road Transport Department”. Selangor, Malaysia. Total Quality Management, 11(4-6), 830-836, 2000.

Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W., “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis”. Management science, 30(9), 1078-1092, 1984.

مهرگان، م. "مدل¬های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان¬ها". نوبت سوم، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1395.

شکری، م. جهانگشای رضایی، م. ایزدبخش، ح. "ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد در محیط رقابتی با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده¬ها، کارت امتیازی متوازن، و تئوری بازی¬ها (مطالعه موردی: شرکت¬های سیمان)". نشریه تخصصی مهندسی صنایع، شماره 1، صص 45-54، 1391.

Makui, A., Alinezhad, A., Kiani Mavi, R., & Zohrehbandian, M., “A goal programming method for finding common weights in DEA with an improved discriminating power for efficiency”. Journal of Industrial and Systems Engineering, 1(4), 293-303. 2008.

مؤمنی، م. "مباحث نوین تحقیق در عملیات". نوبت شش، تهران، انتشارات منصور مؤمنی، 1393.

Aoki, S., Inoue, K., & Gejima, R., “Data envelopment analysis for evaluating Japanese universities”. Artificial Life and Robotics, 15(2), 165-170, 2010.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E., “Measuring the efficiency of decision making units”. European journal of operational research, 2(6), 429-444, 1978.

Makui, A., Alinezhad, A., Kiani Mavi, R., & Zohrehbandian, M., “A goal programming method for finding common weights in DEA with an improved discriminating power for efficiency”. Journal of Industrial and Systems Engineering, 1(4), 293-303. 2008.

Barros, C. P., & Dieke, P. U., “Technical efficiency of African hotels”. International Journal of Hospitality Management, 27(3), 438-447. 2008.

Rao, D. S., O'donnell, C. J., & Battese, G. E., “Metafrontier functions for the study of inter-regional productivity differences”. (No. Working Paper No. WP01/2003). The University of Queensland School of Economics, 2003.

Ho, C. T., & Zhu, D. S., “Performance measurement of Taiwan's commercial banks. International Journal of Productivity and Performance Management”. 53(5), 425-434, 2004.

Lam, S. W., Low, J. M., & Tang, L. C., “Operational efficiencies across Asia Pacific airports”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45(4), 654-665, 2009.

چاپ شده
2018-06-18