دبیران

بهراد دهقانی, دانشگاه جامع

حسین غفاری, دانشگاه جامع امام حسین ع, ایران، جمهوری اسلامی

مدیر بهزاد مرادی, دانشگاه جامع امام حسین ع

دبیر بخش

حسین غفاری, دانشگاه جامع امام حسین ع, ایران، جمهوری اسلامی