شماره کنونی

دوره 5 شماره 4 (1396): مجله علمی - پژوهشی رادار
نمایش همه‌ی شماره‌ها
هیئت تحریریه بر اساس حروف الفبا ...................... رتبه علمی
1- دکتر مسعود باقری (مدیر مسئول) ................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
2- دكتر محمد حسن باستاني........................... دانشیار (دانشگاه صنعتی شریف)
3- دكتر محمدرضا تابان.................................... استاد (دانشگاه صنعتی اصفهان)
4- دکتر محمد سلیمانی ................................. استاد (دانشگاه علم و صنعت)
5- دكتر عباس شيخي (سردبیر)....................... استاد (دانشگاه شيراز)
6- دكتر سيدمحمد علوي.................................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
7- دكتر فرخ كاشاني ....................................... استاد (دانشگاه علم و صنعت)
8- دكتر محمد علي مسندي شيرازي.................. استاد (دانشگاه شيراز)
9- دكتر محمود مدرس هاشمي....................... استاد (دانشگاه صنعتي اصفهان)
10- دكتر محمد مهدي نائبي.............................. استاد (دانشگاه صنعتی شریف)
11- دكتر علی ناصری....................................... دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
12- دكتر مجید اخوت.............................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
**این مجله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق بارگذاری در سامانه مقاله می‌پذیرد.**

محورهای فعالیت مجله

1- سيستمهاي رادار و كاربردها (هوايي، فضايي، دريايي، مراقبتي، هواشناسي، كنترل آتش، نفوذكننده، تشخيص مواد، آرايه فازي، دهانه مصنوعي و ...)
2- تجهيزات و زيرسيستمهاي راداري (آنتن فرستنده، گيرنده، مولد شكل موج، منابع تغذيه، قطعات نيمه هادي، لامپها و ...)
3- پردازش سيگنالهاي راداري (الگوريتم پردازش، تركيب داده هاي راداري، شناسايي و دسته بندي اهداف،CFAR ، آشكارسازي و ...)
4- مدل سازي و شبيه سازي راداری (انتشار امواج راداري، انواع كلاتر، سطح مقطع راداري، شبيه سازها و ...)
5- فناوريهاي نوين در سيستمهای راداري (رادارهاي با پهناي باند وسيع، نويزي، نوري، پراكنش مستقيم، تراهرتز و ...)
6- مديريت، راهبردها، تجربيات و روشهاي بكارگيري سامانه های راداري
7- ساير زمينه هاي مرتبط