نقش فدراسيون روسيه درامنيت منطقه غرب آسيا

  • الهام کشاورزمقدم

چکیده

چکيده

وضعيت امنيتي منطقه غرب آسيا به دليل تحولات مداوم؛ همواره مورد توجه قدرت‌هاي بزرگ نظام بين‌الملل است.اما در چند سال اخير شکل‌گيري انقلاب‌هاي عربي؛ بر شدت،سرعت و ميزان فراگيري تحولات افزوده است.در اين اثنا، تسري بحران‌ها به سوريه و ظهور داعش در منطقه، وضعيت جغرافياي سياسي دولت‌هاي درگير در بحران و نظم امنيتي منطقه را بر هم زد. چالش در نظم امنيتي منطقه و صف‌بندي بازيگران منطقه‌اي در دو محور مقابل يکديگر، عرصه را براي دخالت قدرت‌هاي بزرگ از جمله فدراسيون روسيه فراهم ساخت. روسيه نيز با اتخاذ رويکرد تهاجمي و کنش مند خود در چارچوب سياست‌خارجي منطقه غرب آسيا، به بازتعريف نقش و جايگاه خود در نظام بين‌الملل و مناطق پرداخته است. بنابراين روسيه درصدد افزايش قدرت براي تغيير ساختار قدرت در نظام بين‌الملل است. در اين راستا، دخالت مستقيم روسيه جهت حفظ منافع راهبردي حکومت بشار اسد در سوريه‌، اساساً در حمايت از اهدف راهبردي خود و بر اساس الگوهاي بيشينه‌سازي قدرت يعني موازنه‌سازي، مداخله‌گري و مقابله با يکجانبه‌گرايي ايالات متحده خلاصه مي‌شود. با اين ملاحظه، کرملين از فرصت پيش آمده بهره مي‌گيرد و با اتحاد با ايران و برقراري روابط امنيتي سياسي، درصدد ايفاي نقشي جديد در مناسبات منطقه‌اي غرب آسياست.

چاپ شده
2018-05-09