صدور انديشه انقلاب: تاثير انقلاب اسلامي و امام خميني(ره) بر مفهوم حکومت مطلوب در انديشه سياسي راشد الغنوشي

  • جلال درخشه
  • صادق زینالی

چکیده

چکيده

ازنظر تاريخي ظهور پديده اسلام گرايي در چند دهه اخيردر مواجهه و برخورد کشورهاي اسلامي با غرب، و به عنوان پاسخي براي عقب ماندگي جوامع اسلامي پديد آمد. در اين ميانيکي از مهم ترين توجهات اسلام گرايان ، مساله حکومت مطلوب و الگوهاي نظري وعملي آن است .اين دغدغه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي مبتني بر انديشه سياسي امام خميني(ره)  نمود بارزتري يافته است.   يکي از کشورهايي که  در آن اسلام گرايان، ازانقلاب اسلامي و امام خميني تاثير زيادي پذيرفتند کشور تونس است. در اين کشور، جنبش اسلام گراي النهضه و رهبر آن، شيخ راشد الغنوشسي، از دهه 60 ميلادي با ديکتاتوري حاکم در تونس در حال مبارزه بودند که با وقوع انقلاب اسلامي در ايران  و آشنايي غنوشي با انديشه هاي امام خميني(ره) روند جديدي در انديشه و عمل سياسي جريان النهضه و رهبري آن در باب حکومت مطلوب بوجود آمد.با توجه به اهميت موضوع،اين مقاله به اين پرسش مي پردازد که « مفهوم حکومت مطلوب در انديشه سياسي راشد الغنوشي کدامين تاثيرات را از انقلاب اسلامي ايران و امام حميني(ره) پذيرفته است؟» مقاله به منظور پاسخگويي به اين پرسش از روش تحليل تطبيقي بهره گيري نموده است.

يافته ها بيانگر آن است که حکومت مطلوب در انديشه سياسي غنوشي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تحت تاثير انديشه سياسي امام خميني(ره) دچار تحول مفهومي شده، بطوري که در دهه 60 و 70 ميلادي عمدتا به دنبال مردم سالاري مبتني بر احکام اسلامي است ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران او به دنبال اسلام به مثابه برنامه مشخص اجتماعي براي حکومت داري است.

چاپ شده
2018-05-09