مدل فهم و مدار اطلاعاتي

  • حسین حسینی

چکیده

چکيده

مدل هاي متعارف مدار اطلاعاتي معمولا بر اساس برداشتي مکانيکي از فرآيند کسب و آگاهي شکل گرفته اند. بر اساس اين برداشت، سيستم اطلاعاتي، داده هايي را از محيط دريافت مي کند، آنها را ارزشيابي و سازماندهي مي کند، با تجزيه و ترکيب آن داده ها، به تحليل مي رسد. و تحليل حاصله را انتشار مي دهد؛ و در پايان، بر اساس بازخوردهاي حاصل از تحليل هاي منتشره فرآيند را اصلاح مي کند.

در عالم واقع کمتر سيستمي اين فرآيند خطي را دنبال مي کند. دليل آن نيز به نقص برداشت مکانيکي ياد شده برمي گردد. در عمل، محور اغلب فرآيندهاي کسب آگاهي، فهم فاعل درک کننده از پديده هاست. که در تعامل با داده ها تغيير و تکامل مي يابد. با اين برداشت، تحليل اطلاعاتي محور مدار اطلاعاتي را تشکيل مي دهد و همه فعل و انفعالات اطلاعاتي حول اين محور شکل مي گيرد.

چاپ شده
2018-05-09