برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان فصلنامه آفاق امنیت نشریه علمی-پژوهشی است که چهار شماره در سال منتشر می شود، ضمنا مقالات بدون چکیده فارسی و انگلیسی صفحه ای به هیچ عنوان بررسی نشده و عودت داده می شود. 1. مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد. 2. مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد. 3. در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد. 4. مقاله باید با برنامه Word و Page setup 4.5 از بالا و2-2-2 ، فاصله بین خطوط single تایپ شود. 5. مقاله باید به ترتیب شامل عنوان مقاله(Titr 16) ، نام و نام خانوادگی کامل ، عنوان علمی و شغلی نویسنده(ها)، محل کار و پست الکترونیکی نویسندگان، چکیده فارسی با فاصله Single و (B Mitra 11)، سه تا پنج کلمه کلید در مورد زمینه تحقیق(B Mitra 10)، سرآغاز، مواد و روش بررسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات ، تشکر و قدردانی ، یادداشت‌ها و فهرست منابع: عناوین (B titr 11) ، متن (B Mitra 12 ) و فاصله خطوط single در یک ستون تنظیم شده باشد. 6. حجم مقاله نباید ازحدود 18صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند. 7.چکیده فارسی باید حداکثر 250 کلمه در 10 سطر تنظیم گردد از نوشته های منابع مورد استفاده در چکیده انگلیسی استفاده نشود و در در انتهای مقاله اصلی فارسی قرار گیرد. نام و نام خانوادگی کامل، مرتبه علمی و شغلی و پست الکترونیکی نویسنده ها در صفحه ای جداگانه ارسال گردد و مقاله هم در قسمت فارسی و هم در قسمت انگلیسی بدون اسم باشد. 8. Abstract (ترجمه انگلیسی چکیده فارسی در حدود 11 سطر) به صورت یک فایل ضمیمه آورده شود. 9. جدولها به تعداد محدود با شماره و عنوان در بالا(Titr 10) مثلا: جدول (1) و توضیحات و منبع جدول در زیر آن (Mitra 11)، در محل خود در مقاله آورده شود. 10. شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد بسیار ضروری و به تعداد محدود با کیفیت خوب (رزولوشن 300 dpi)، با شماره و عنوان در پائین (Titr 10) (مثلا: شکل 1) و توضیح و منبع در زیر آن (Mitra 11) در محل مورد نظر در متن آورده شود. 11. تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود. 12. شیوه نگارش منابع مورد استفاده در انتهای مقاله باید به ترتیب الفبایی به صورت نمونه‌های زیر باشد: کتاب: محمدی، م. 1386. آب و هواشناسی کاربردی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. مجله: واثقی، ا. ، زیبایی، م. 1387. پیش‌بینی آلودگی هوای شیراز، محیط‌شناسی، سال سی و چهارم، شماره 47 صص65-72. منابع انگلیسی: Tiwari, M. K., Song, K.Y., Chatterjee, C., and Gupta, M. M. 2013. Improving reliability of river flow forecasting using neural networks, wavelets and self-organizing maps. J. Hydroinf 15: pp. 486-502. Pawlak, Z. 1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences. 11: pp. 341-356. تبصره1: در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن نویسنده اول و همکاران (.et al ) نوشته می شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می شود. تبصره2: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. 13. در متن مقاله، نام مؤلفان و تاریخ انتشار(مثال: حسینی،1393) فارسی به فارسی و انگلیسی به انگلیسی در جای خود ذکر شود. 14. در صورت استفاده از منابع فارسی و خارجی، باید ابتدا کلیه منابع فارسی و سپس کلیه منابع خارجی به ترتیب یاد شده در بالا آورده شود. 15. در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) آورده شود. 16. هیأت تحریریه در ویراستاری ، رد یا قبول مقالات رسیده مجاز است. 17. نویسندگان مقالات مسئول محتوی و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته های خود می باشند. 18. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو خارج و مجله از بازگرداندن آن معذور است.