دبیران

حسن احمدي, جامع امام حسین علیه السلام, ایران، جمهوری اسلامی

علی کلهر, دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران، جمهوری اسلامی

حسین حسینی, دانشگاه امام حسین, ایران، جمهوری اسلامی

دبیر بخش

حسن احمدي, جامع امام حسین علیه السلام, ایران، جمهوری اسلامی