اعضای هیات تحریریه: اصغر افتخاری، غلامرضا خواجه سروی، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، اله مراد سیف، سیدمحمدکاظم سجادپور،سید یحیی صفوی همامی،حسین شریفی طرازکوهی، ابراهیم متقی و منوچهر محمدی