زمینه مطالعاتی

موضوعات مرتبط در خصوص چاپ مقاله در دوفصلنامه علمی ترویجی مهندسی شناورهای تندرو عبارتند از:
• سازه و مواد شناور تندرو؛ معماری و هیدرودینامیک شناور تندرو؛ قوای محرکه و رانش شناور تندرو؛
• برق شناور تندرو؛ سلاح شناور تندرو؛ هدایت و ناوبری شناور تندرو؛ مخابرات و جنگ الکترونیک در شناور تندرو؛
• تاکتیک‌های به‌کارگیری شناور تندرو؛ ارگونومی و فاکتورهای انسانی شناور تندرو؛
• نگهداری و تعمیرات شناور تندرو؛ کاربرد فناوری نانو در شناور تندرو؛

تاریخچه مجله

این نشریه در سال 1371 در دانشکده علوم و فنون دریایی نیروی دریایی سپاه واقع در چالوس و با نام «دریا» آغاز به کار کرد. در سال 1390 در دهمین سال انتشار خود؛ به دو نشریه «پاسداران دریا» با رویکرد علمی و کاربردی برای توزیع درسطح نیرو و «مهندسی شناورهای تندرو» با رویکرد علمی و تخصصی برای توزیع در مراکز علمی و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور تجزیه گردید. در راستای ارتقای دوفصلنامه به گرید علمی ترویجی تغییرات ساختاری در فصلنامه بوجود آمد که از آن جمله دعوت از اساتید مطرح حوزه شناورهای تندرو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بویژه دعوت از دکتر حسن قاسمی برای همکاری با فصلنامه بعنوان سردبیر بود.