طراحی کنترل پسگام مقاوم فازی برای کنترل دسته خاصی از سیستمهای فرو تحریک مکانیکی با دو درجه آزادی

  • محمدرضا سلطانپور دانشکده برق دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

در این مقاله، کنترل پسگام مقاوم فازی برای کنترل دسته¬ی خاصی از سیستم¬های فرو تحریک مکانیکی با دو درجه¬ آزادی ارائه می¬شود. برای اینکار در ابتدا این سیستم به دو زیر سیستم اول و دوم تقسیم می¬گردد. در ادامه برای هر کدام از این زیر سیستم¬ها، یک کنترل¬کننده¬ی پسگام مقاوم طراحی می¬شود. اثبات ریاضی نشان می¬دهد که زیر سیستم¬های اول و دوم، با اعمال کنترل¬کننده¬های پیشنهادی در حضور عدم¬قطعیت¬های ساختاری و غیرساختاری موجود، دارای پایداری مجانبی سراسری هستند. از آنجاکه این سیستم تنها دارای یک ورودی است، بنابراین اعمال همزمان کنترل¬کننده¬های زیر سیستم اول و دوم امکانپذیر نخواهد بود. به همین دلیل برای مرتبط نمودن زیر سیستم¬ها، یک تابع با ویژگی¬های خاص تعریف می¬شود که استفاده از آن می¬تواند کنترل همزمان این زیر سیستم¬ها را امکانپذیر نماید و پایداری مجانبی سراسری سیستم حلقه بسته را نیز در حضور عدم¬قطعیت¬های موجود حفظ نماید. سپس با استفاده از منطق فازی، یک تقریبگر فازی برای پیاده¬سازی این تابع خاص ارائه می¬گردد. از آنجاکه در ورودی کنترل پیشنهادی از ترمهای سویچینگ استفاده می¬شود، بروز پدیده نامطلوب لرزش در ورودی کنترل امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین با استفاده از نظریه¬ی فازی، راهکاری برای بر طرف نمودن این پدیده¬ و نرم نمودن دامنه¬ی ورودی کنترل ارائه می¬شود.
چاپ شده
2018-09-03
نوع مقاله
گرایش دینامیک،ارتعاشات و کنترل