بررسي برداشت انرژي از يک سامانه ارتعاشي غيرخطي شامل دو تير يک سر گيردار برخوردي

  • پیمان فیروزی تربیت مدرش
  • علی ابراهیمی ممقانی تربیت مدرس
  • روح اله حسینی <p>محل تحصیل: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران</p><p>محل کار: دانشگاه جامع امام حسین (ع)</p>

چکیده

در کار حاضر با هدف برداشت انرژي با لايه پيزوالکتريک، به تحليل ارتعاشات غيرخطي دو تير يکسرگيردار با فاصله از هم و تحت تحريک هارمونيک پايه، پرداخته مي¬شود. براي مدل کردن تيرها از تئوري تير اويلر-برنولي با شرط غيرکشساني و همچنين فرض رابطه غيرخطي بين انحناء و جابجايي استفاده شده است. براي حل سريع مسئله از روش عددي استفاده‌ شده است. تأثير عوامل مختلف مانند مقاومت خارجي، لقي بين تيرها در رفتارهاي غيرخطي سيستم مطالعه شدند. نتايج نشان دادند که هرچقدر لقي سيستم کوچک‌تر باشد، توان دريافتي افزايش مي‏يابد و سيستم نيز تمايل به رفتار غيرپريوديک پيدا مي‏کند. همچنين غيرخطي بودن سيستم باعث دور شدن فرکانس رزونانسي از فرکانس طبيعي سيستم شده و موجب رفتار غيرخطي سفت¬شونده مي¬شود.

چاپ شده
2018-09-03
نوع مقاله
گرایش دینامیک،ارتعاشات و کنترل