دبیران

بهراد دهقانی, دانشگاه جامع

مهربان اسماعیل زاده, دانشگاه امام حسین(ع), ایران، جمهوری اسلامی

اسماعیل دهقانی, دانشگاه امام حسین-موقعیت امام صادق, ایران، جمهوری اسلامی

دبیر بخش

اسماعیل دهقانی, دانشگاه امام حسین-موقعیت امام صادق, ایران، جمهوری اسلامی