سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

تاریخچه مجله

مجله علوم انساني يكي از بروندادهاي پژوهشي حوزه علوم انساني در دانشگاه امام حسين عليه السلام است كه از سال 1370 به صورت فصلنامه منتشر شده است و در راستاي تخصصي شدن نشريات از سال 1385 با عنوان مديريت اسلامي منتشر مي شود