شماره کنونی

دوره 2 شماره 2 (1396): فصلنامه جامع دفاع مقدس
نمایش همه‌ی شماره‌ها
اعضای هیئت تحریریه
دکتر محسن آریاپور (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر غلامرضا علاماتی (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر علی جمالی (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر محسن رضائی (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر هادی مراد پیری (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر سید یحیی صفوی (استاد جامع امام حسین(ع))
دکتر قاسم حسنی (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر مهدی نطاق پور (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
اکبر رمضان زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر محمد جواد سبحانی فر (دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
احمد غلامپور (عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر بهرام حسینی مطلق (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))
یعقوب زهدی (عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسين(ع))
دکتر عباسعلی سلمانی (استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع))