شماره کنونی

دوره 4 شماره 3 (1395): نشریه علمی پژوهشی الکترومغناطیس کاربردی (پیاپی12)
چاپ شده: 2018-06-25

مقالات علمی- پژوهشی

نمایش همه‌ی شماره‌ها
هیئت تحریریه بر اساس حروف الفبا ...................... رتبه علمی
1- دكتر مجید اخوت.............................. دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
2- دكتر محمد تقی بطحایی ........................... دانشیار (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر)
3- دكتر علی بنایی .................................... استاد(دانشگاه صنعتی شریف)
4- دکتر احمد چلداوی ................................. استاد (دانشگاه علم و صنعت ایران)
5- دكتر محمد خلج امیر حسینی ....................... استاد (دانشگاه علم و صنعت ایران)
6- دكتر محمد مهدی دانایی.................................. دانشیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
7- دكتر جلیل راشد محصل ....................................... استاد (دانشگاه تهران)
8- دكتر امیر احمد شیشه گر.................. استاد (دانشگاه صنعتی شریف)
9- دكتر اصغر کشتکار ....................... استاد (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))
10- دكتر محمود کمره ای.............................. استاد (دانشگاه تهران)
11- دكتر حسن مهدیان (سردبیر).............................. استاد (دانشگاه خوارزمی)
12- دكتر علی ناصری....................................... دانشیار(دانشگاه جامع امام حسین(ع))
13- دكتر کاوه نیایش.............................. دانشیار (دانشگاه تهران)
**این مجله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق بارگذاری در سامانه مقاله می‌پذیرد.**

محورهای فعالیت مجله

1- نظریه الکترومغناطیس 2- منابع الکترومغناطیس
3- انتشار امواج
4- آنتن
5- ادوات فعال و غیرفعال سیستم ها
6- سازگاری و تداخل الکترومغناطیس
7- اندازه گیری الکترومغناطیس
8- مواد الکترومغناطیس
9- استانداردها
10- کاربردها