بررسی مقایسه ای رویکرد آمریکا نسبت به ایران بر اساس اسناد امنیت ملی آمریکا 2014-1993

  • زهره همتی دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • فرهاد درویشی سه تلانی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

روابط ایران و آمریکا را می توان مصداق بارزی برای مناقشات موجود بین بازیگران صحنه روابط بین الملل دانست. ایالات متحده آمریکا از جمله واحد های سیاسی است که در ارتباط خود با ایران با فراز و نشیب های عدیده ای رو برو بوده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران در 1979 شوکی عظیم بر کیفیت روابط ایران و آمریکا وارد آورد، به نحوی که سیاست این دو کشور در ابعاد مختلف آن با تغییراتی اساسی مواجه گشت. این پژوهش بر آن است تا کیفیت اعمال قدرت آمریکا نسبت به ایران طی سه دهه گذشته تاکنون را با استناد به اسناد امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بر اساس الگوی انواع قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند، رویکرد و کیفیت اعمال قدرت آمریکا نسبت به ایران دوره ریاست جمهوری کلینتون مبتنی بر قدرت نرم، دوره ریاست جمهوری بوش پسر مبتنی بر قدرت سخت و دوره اوباما مبتنی بر کاربرد قدرت هوشمند بوده است.
چاپ شده
2018-09-17