چشم¬اندازی بر راهبردی شدن روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوره پوتین (با نگاه به منافع جمهوری اسلامی ایران)

  • فرشاد رومی لوباچفسکی روسیه / دانشگاه چمران اهواز

چکیده

در سا¬لهای اخیر روسیه و رژیم صهیونیستی با اتخاذ یک سیاست عمل¬گرایانه و منفعت‌محور در روابط دوجانبه و در محیط پیرامونی، اهداف و منافع ملّی¬ خود را در تعامل با یکدیگر جستجو می¬کنند. با بازگشت روسیه در نقش قدرتی فرامنطقه¬ای به غرب آسیا این مناسبات ابعاد گسترده¬تری یافته، به طوری‌که می¬توان از «روابط استراتژیک» میان این دو بازیگر سخن به میان آورد. فارغ از این، ماهیت روابط میان این دو می¬تواند بر منافع و مصالح سایر دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار باشد. هدف این پژوهش «انکشاف و شناسایی شاخصها و ابعاد راهبردی روابط فدراسیون روسیه و رژیم صهیونیستی در دورة زمامداری ولادیمیر پوتین و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران» است. پرسش اصلی پژوهش از این قرار است که: «ماهیت و چیستی روابط روسیه و رژیم صهیونیستی تا چه میزان از سنخ مناسبات استراتژیک و پیوندهاي راهبردی است و سطح روابط میان این دو بر جایگاه و منافع ایران در منطقه چه تأثیری دارد؟ فرضیه پژوهش بر اساس چارچوب نظری این گونه تدوین یافته است: «روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات بین¬المللی و نیازمندیهای متقابل در سطوح سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگی به مرحله¬ای از گفتمان و شراکت راهبردی رسیده است که ارتقای این روابط راهبردی میان دو بازیگر با توجه به روابط نزدیک تهران ـ مسکو از یک¬سو، و دشمنی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، می¬تواند بر منافع ایران در منطقه اثرگذار باشد.» چارچوب نظری پژوهش، «کارکردگرایی»، روش پژوهش «تحلیل کیفی» و ابزار گرداوری داده¬ها کتابخانه¬ای و اسنادی است.
چاپ شده
2018-09-17