دانشگاه جامع امام حسين(ع)  مركز مطالعات
دفاعي و امنيت ملی

تماس با سردبیر

مدیر اجرایی
دانشگاه جامع امام حسین ع
تلفن 74188270 -021

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی فنی سامانه مدیریت الکترونیک نشریات
تلفن 73829122-021