برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

چک‌لیست آماده‌سازی برای ارسال مقاله

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

راهنمای نویسندگان

شرايط تدوين و ارسال مقاله‌هاي علمي و پژوهشي براي چاپ در فصلنامه فرهنگي ـ تربیتی زنان .راهنمای نگارش مقاله مقاله های قابل پذیرش شامل موارد زیر است : الف – مقاله های اصیل پژوهشی: این نوع مقاله ها گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل هستند که شامل چکیده (فارسی و انگلیسی) مقدمه ، روش، یافته ها ، بحث وتفسیر، نتیجه گیری ، تشکر و قدردانی و منابع می باشند . ب – مقاله های مروری:این نوع مقاله ها در بر گیرنده کلیه مطالعات انجام شده در یک موضوع جدید علمی هستند که معمولاً با درخواست هیأت تحریریه، توسط اساتید ذی صلاح نگاشته می شوند، اما مقاله های مروری دارای موضوع مناسب که مورد سفارش هیأت تحریریه نباشند نیز مورد بررسی قرار می گیرند. تعداد منابع این مقاله ها نباید کمتر از 20 مورد باشد. این مقاله ها شامل چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش بررسی، بحث، نتیجه گیری و منابع می باشند. ساختار مقالات الف – صفحه عنوان: عنوان کامل مقاله ، نام کامل نویسندگان ، بالاترین مدرک ،مقطع و رشته تحصیلی ، دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه هیأت علمی یا پست سازمانی هر یک از نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) به همراه آدرس پستی و تلفن ، نمابر و پست الکترونیک نویسنده مسئول درج شود. ب – چکیده فارسی: کلیه مقاله های پژوهشی باید دارای یک چکیده سازمان یافته شامل حداکثر 250 کلمه و بخش های هدف ، روش، یافته ها و نتیجه گیری بوده و منعکس کننده اهم مطالب مقاله باشد . در توضیح روش تحقیق، نوع نمونه گیری و جامعه آماری مربوطه، ابزارهای پژوهش ، متغیرهای مورد بررسی و روشهای تحلیل آماری داده ها مشخصاً مورد اشاره قرار گیرد. همچنین در اشاره به یافته ها، مقادیر دقیق احتمال (P - Value) تحلیل های آماری ذکر شود . لازم است به تعداد 3 تا 6 کلید واژه ذکر گردد. ج – چکیده انگلیسی: چکیده فارسی مقاله دقیقاً به زبان انگلیسی ترجمه شود. د – مقدمه: بیان مساله ، پیشینه تحقیق،خلاصه ای از تعاریف ، اصول،تئوری¬ها، مجهولات بجامانده از تحقیقات قبلی ،پرسش¬ها و دلایل لزوم مطالعه و هدف مطالعه ودرصورت لزوم فرضیه های پژوهش را شامل می شود در این قسمت نباید به داده ها و نتیجه گیری پژوهش اشاره شود . هـ - روش:در این جا، روش تحقیق،جامعه آماری، روش نمونه گیری و ابزارهای پژوهش مورد اشاره قرار می گیرد. چنانچه روش به کار رفته قبلاً اثبات شده و استاندارد است ، به منابع مربوطه اشاره گردد، ولی در صورت جدید بودن روش اجرا، لازم است در حد لازم معرفی شود. تا برای دیگران قابل انجام و تکرار باشد. ملاحظات اخلاقی لحاظ شده نیز باید ذکر شوند . از جمله : کسب رضایت آگاهانه از کلیه کسانی که اطلاعاتی از آنها اخذ و یا مورد آزمایش قرار گرفته¬اند ، شامل افراد بزرگسال شرکت کننده و یا والدین یا قیم قانونی افراد نابالغ و همچنین ذکر نام اختصاصی سازمان ، ارگان یا کمیسیونی که طرح را بررسی و مورد موافقت یا حمایت قرار داده است .روشهای آماری بکاررفته و برنامه کامپیوتری مربوطه نیز در انتهای این بخش بیان شود . و – یافته ها: یافته های حاصل از روش های آماری، می تواند بصورت متن ، جدول (شماره و عنوان در بالای آن) و نمودار(شماره وعنوان درزیرآن) ارایه شود ، به شرطی که در اشکال مختلف تکراری نباشند . مقدار احتمال (P- Value) تحلیل های آماری انجام شده باید دقیقاً بیان شود . ز – بحث و تفسیر :در این بخش به مقایسه یافته های حاصل از تحقیق انجام شده با تحقیقات قبلی از منظر تفاوتها و تشابهات بین آنها پرداخته و در تأیید آن ها و یا در مورد دلایل تفاوت بین آنها استدلال شود . جزئیات یافته های حاصل از این تحقیق و همچنین تحقیقات قبلی نباید تکرار شوند . در انتها باید به درست یا غلط بودن فرضیه و هدف تحقیق و یا دلایل مربوط به عدم اخذ نتیجه قطعی اشاره شود . ح –تشکر و قدردانی: تمامی کسانی که معیارهای لازم جهت حضور در بین نویسندگان را نداشته ولی به نوعی در انجام تحقیق مشارکت داشته¬اند ، شامل ارایه-کنندگان کمک های فنی و نوشتاری و یاگروه¬ها و دپارتمان های علمی همراهی کننده و همچنین حمایت کننده های مالی و تهیه¬کنندگان مواد و لوازم مصرفی در این بخش مورد تشکر و سپاس قرار می گیرند . ت – جداول و نمودارها: عنوان جدول باید در بالای آن ذکر شود و تعداد جداول نباید بیشتر از 6 باشد . لازم است توضیحات مربوط به جداول ذیل آن ها نگاشته شود. از ارسال عکس جدول بپرهیزید . عنوان نمودارها در زیر آنها قرار می گیرد و فقط در صورت ارایه اطلاعات جدید و اضافه تر از سایر موارد در مقاله گنجانده شوند. ی –زیرنویس ها: توصیف ها و معادل لاتین اصطلاحات با شماره گذاری زیرنویس می شوند.اسامی مولفان ذکر شده در منابع نیاز به زیرنویس کردن ندارند. ک-ارجاع: ارجاع به منابع به شیوه درون متنی (APA ) است . یعنی در متن مقاله پس از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار منبع و صفحه مورد نظر درداخل پرانتز ذکر شود، مانند (نایبی ، 1386 ، 91). ل- منابع: تمامی مقاله ها باید دارای منابع مستند ، صحیح و مرتبط باشند. از آنجا که بررسی صحت و سقم منابع توسط هیأت تحریریه و داوران بطور کامل مقدور نیست ، لذا مسئولیت این موضوع به عهده نویسنده مسئول مقاله می باشد. فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبا تنظیم گردد : نام خانوادگی ، نام (سال انتشار) ، عنوان کتاب ، مترجم، محل نشر ، نام ناشر . نام خانوادگی ، نام (سال انتشار) ، عنوان مقاله ، عنوان مجله ، دوره ، شماره ، شماره صفحه ابتدا و انتهای مقاله. تعهدنامه و چند نکته: 1- قبل از ارسال مقاله، حتما فایل راهنما چک شود و طبق فرمت گفته شده، مقاله اصلاح شود. (فرمت مجله زنان بدین صورت است که مقاله بایستی از قالب پایان نامه خارج شده و فقط شامل چکیده، مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و در انتها منابع باشد) باقی موارد بایستی بدون بلد شدن یا تیتر شدن ذیل عناوین ذکر شده بیاید 2 اگر مقاله مستخرج از پایان نامه باشد، حتماً اسامی اساتید راهنما و مشاور در مقاله الزامی است 2-1 – لازم است نامه ای با مضمون تایید مقاله توسط اساتید راهنما و مشاور تهیه شود(این نامه باید حاوی امضای این اساتید باشد و در نامه نقش آن ها در مقاله مشخص باشد) 2-2 بایستی مشخصات کامل اساتید راهنما و مشاور همراه مقاله ارسال گردد. (ایمیل، شماره تلفن، رتبه علمی و...) 3- نویسنده بایستی تعهد (دستخط با امضا)، با مضمون اینکه مقاله را برای جایی دیگر نفرستاده، همراه مقاله به صورت اسکن شده ارائه دهد. 4- نویسندگان توجه داشته باشند که پس از بررسی اولیه، اگر مقاله برای مرحله داوری، تایید شود، فرایند داوری بعضاً زمان بر بوده و میانگین سه ماه طول خواهد کشید (توجه داشته باشید این زمان میانگین است). بنابر این اگر در طول این مدت نویسنده انصراف دهد بسته به هزینه صرف شده تا زمان انصراف، بایستی آن هزینه را پرداخت نمایند.

بیانیه محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.