هیئت تحریریه بر اساس حروف الفبا ...................... رتبه علمی
1- دکتر مسعود باقری (سردبیر) ................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
2- دكتر رضا حق مرام ........................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
3- دكتر ضرغام رستمی .................................... دانشیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
4- دکتر مجید غیوری ثالث ................................. استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
5- دكتر زین العابدین نوروزی ....................... استادیار (دانشگاه جامع امام حسین(ع))
6- دكتر حسن نادری .................................. استادیار (دانشگاه علم و صنعت ایران)
7- دكتر مرتضی کازرونی ....................................... دانشیار (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
8- دكتر زینب موحدی .................. استادیار (دانشگاه علم و صنعت ایران)
9- دكتر مجتبی وحیدی اصل ....................... استادیار (دانشگاه شهید بهشتی)
10- دكتر جواد یاوند حسنی .............................. استادیار (دانشگاه علم و صنعت ایران)


**این مجله فقط به صورت الکترونیکی و از طریق بارگذاری در سامانه مقاله می‌پذیرد.**

محورهای فعالیت مجله

1- راهبردها و آینده پژوهی فناوری اطلاعات
2- شبکه های اجتماعی برخط
3- امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4- فضای سایبر
5- کاربردها و سرویس های فناوری اطلاعات
6- مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7- شبکه های مخابراتی و کامپیوتر
8- هوشمند سازی (شهر هوشمند و .......)
9- ساير زمينه هاي مرتبط