راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از دارایی‌های حیاتی و حساس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

  • مهدی رحیم‌دل میبدی پیام نور تهران
  • امیرحسین امیری شاهد
  • مهدی کرباسیان صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

امروزه، وقوع بحران و پیامدهای حاصل از آن، یکی از عوامل اساسی تهدید سازمان‎ها بوده و می‎بایست برای تعیین راهبردهای کارآمد و پایدار، با توجه به شرایط دفاع و حمله، برنامه‌ریزی‎ مناسب انجام شود. در این تحقیق با هدف بهبود قابلیت اطمینان، ابتدا الگویی برای مدل­سازی راهبرد‌های بهینه دفاع و حمله در حالت ایستا ارائه می‌شود که در آن، مهاجم برای فریب دادن مدافع، تعدادی حملات مجازی ایجاد می‎نماید. در این مدل ایستا، با توجه به قابلیت اطمینان حمله ناموفق، قدرت تشخیص مدافع در شناسایی حملات مجازی و رویکرد نظریه بازی‎ها در پیدا نمودن نقطه تعادل، یک مدل برنامه‌ریزی غیر خطی برای تعیین میزان سرمایه‌گذاری دفاع و حمله تمامی زیرسامانه­ها، پیشنهاد شده است. سپس با توجه به نتایج به‌دست آمده از مدل پیشنهادی ایستا، پویایی سامانه و مفاهیم نظریه تکاملی بازی‌ها، یک روش جدید و پویا برای تعیین راهبرد‌های پایدار دفاع و حمله معرفی می‌شود که در آن، مدافع دو راهبرد دفاع بر مبنای واقعی بودن تمام و یا 90 درصد حملات و مهاجم نیز دو راهبرد استفاده و یا عدم استفاده از حملات مجازی را برگزیده‌اند. درنهایت، مدل ارائه شده تحقيق براي يك مثال عددی، استفاده شده و نتايج آن مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

چاپ شده
2018-02-18