دبیران

مهربان اسماعیل زاده, دانشگاه امام حسین(ع), ایران، جمهوری اسلامی

م. همدانی, دانشگاه امام حسین (ع), ایران، جمهوری اسلامی

مهربان اسماعیل زاده, جامع امام حسین(ع), ایران، جمهوری اسلامی

دکتر حسین فخرائیان, دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران، جمهوری اسلامی

سعید زردار, ihu, ایران، جمهوری اسلامی

دبیر بخش

دکتر حسین فخرائیان, دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران، جمهوری اسلامی